FacebookTwitterПідписатися на RSS

Затверджено

рішенням 16 сесії 7-го скликання

Тупичівської сільської ради

05.06 2019 року

С Т А Т У Т

(нова редакція)

підліткового клубу «Сучасник»

Тупичівської сільської ради

Городнянського району

Чернігівської області

Код ЄДРПОУ № 35274860

СТАТУТ

підліткового клубу “Сучасник”

Тупичівської сільської ради
Городнянського району
Чернігівської області

І. Загальні положення

1.1. Заклад позашкільної освіти - підлітковий клуб “Сучасник” Тупичівської сільської ради Городнянського району Чернігівської області (далі - підлітковий клуб “Сучасник”) знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса закладу позашкільної освіти:

вул. Чернігівська, буд.24

с. Тупичів

Городнянського району

Чернігівської області

15150

e-mail: club­_­872@ukr.net

1.3. Підлітковий клуб “Сучасник” є юридичною особою, має печатку, штамп та ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником (власником) закладу позашкільної освіти є Тупичівська сільська рада Городнянського району Чернігівської області.

1.5. Головною метою підліткового клубу “Сучасник” є забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва.

1.6. Головними завданнями закладу є:

- забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти;

- виявлення, розвиток та підтримка юних талантів та обдарувань, стимулювання всебічного розвитку дітей та юнацтва;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в дітей та юнацтва поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- реалізація права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних

переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя,збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей та юнацтва;

1.7. Підлітковий клуб “Сучасник” в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Заклад позашкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і

державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти; дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У закладі освіти визначена державна українська мова навчання.

1.11. Заклад позашкільної освіти має право:

- проходити в установленому порядку інституційний аудит відповідно до чинного законодавства;

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням відділу освіти, культури, молоді та спорту Тупичівської сільської ради

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників

освітнього процесу;

- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна впорядку, визначеному замовником та згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб.

1.12. Медичне обслуговування вихованців та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються медичними працівниками КНП «Городнянської центр медико-санітарної допомоги» центральної районної лікарні та Тупичівської сільської лікарська амбулаторії.

1.13. Взаємовідносини підліткового клубу “Сучасник” з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація освітнього процесу

2.1. Підлітковий клуб “Сучасник” планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником закладу.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад занять (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

Експериментальні навчальні плани складаються закладом освіти з урахуванням типового навчального плану

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. В підлітковому клубі створюються гуртки у відповідності до інтересів, можливостей, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей,стану здоров’я .

2.5. Зарахування вихованців до підліткового клубу може здійснюватися протягом навчального року на безконкурсній основі на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у гуртках . Термін навчання та вік вступників визначаються відповідно до навчальних планів і програм.

2.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження вихованців встановлюються в межах часу, що передбачений робочим планом.

Навчальний рік у закладі позашкільной освіти розпочинається 1 вересня. Комплектування гуртків здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка.

У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим директором цього закладу.

2.7. Відволікання вихованціввід навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8. Тривалість занять у закладі позашкільної освіти становить:

для вихованців віком 5-6 років - 30 хвилин, 6-7 років - 35 хвилин, інших - 45 хвилин. Зміна тривалості занять допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами держпродспоживслужби.

2.9. Освітній процес у закладі здійснюється диференційовано з використанням різних форм роботи. Крім обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдаровань.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних програм.

2.10. У підлітковому клубі встановлюється така наповнюваність вихованцями гуртків:

початковий рівень – 15 вихованців;

основний рівень - 12 вихованців;

вищий рівень – 8-10 вихованців.

2.11. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: нагородження грамотами, дипломами, цінними подарунками

III. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в підлітковому клубі “Сучасник” є:

- вихованці;

- директор;

- педагогічні працівники;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним

законодавством та цим Статутом.

Вихованці мають право:

на навчання у декількох гуртках водному закладі позашкільної освіти;

на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною базою

закладу позашкільної освіти;

на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля вихованців.

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групами за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують право або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

3.4. Вихованці зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій

загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним

законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5 Педагогічними працівниками закладу позашкільної освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну або іншу освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6 Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я вихованців;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускаються, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- Забезпечувати належний рівень викладання відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів,нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати у вихованців повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

- готувати вихованців до самостійного життя в дусі взаєморозуміння , миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність вихованців;

- захищати вихованців від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу позашкільної освіти, органів управління освітою.

- брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань.

3.9. Педагогічні працівники Закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого керівником.

Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства.

Обсяг педагогічного навантаження працівників закладу встановлюється керівником згідно із законодавством.

Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до законодавства України.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

3.10Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетівта органів громадського

самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази н закладу позашкільної освіти;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють зобов’язані:

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в закладі;

- керувати об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу позашкільної освіти;

- проводити консультації для педагогічних працівників; брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати вихованців від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління закладом освіти

4.1. Управління підлітковим клубом “Сучасник” здійснюється його Засновником (власником) та відділом освіти, культури, молоді та спорту Тупичівської сільської ради.

Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор. Директором може

бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обовязків.

Директор призначає і звільняєт з посади засновник або уповноважений ним орган.

Трудові відносини з директором можуть оформлюються трудовим договором (контрактом).

4.2. Вищим органом громадського самоврядування закладу позашкільної освіти є Загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори:

обирають раду закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень; заслуховують звіт директора і голови ради закладу;

розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу,

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу позашкільної освіти;

приймають рішення про стимулювання праці керівника та інших педагогічних

працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти.

4.3.1. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу; формування навичок здорового способу життя; створення належного педагогічного клімату в закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання, творчих пошуків і дослідно-експериментально" роботи педагогів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання;

4.3.2. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, вихованців, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами.

4.3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу позашкільної освіти. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, вихованців, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі не згоди адміністрації закладу освіти з рішенням ради створюються узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу.

4.3.4. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

І головою ради не може бути директор.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенняоздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.5. Рада закладу позашкільної освіти:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу позашкільної освіти та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу; затверджує режим роботи закладу;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору гуртків; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора; виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього

процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- розглядає питання родинного виховання;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи

закладу позашкільної освіти;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу позашкільної освіти. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, вихованців, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням ради створюються узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу.

4.3.6. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не може бути директор.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенняоздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.7. Рада закладу позашкільної освіти:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу позашкільної освіти та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу; затверджує режим роботи закладу;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору гуртків; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора; виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього

процесу; ,

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- розглядає питання родинного виховання;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи

закладу позашкільної освіти;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

4.4. Директор закладу позашкільної освіти:

здійснює керівництво діяльністю закладу, представляє його в усіх органах, установах і громадських організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності

закладу;

організовує освітній процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень вихованців

у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- складає та затверджує штатний розпис в межах фонду заробітної плати;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- забезпечує права вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного

насильства;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників; застосовує заходи дисциплінарного впливу на працівників закладу;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами клубу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковою організацією затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; затверджує ( після погодження з радою навчального закладу ) й організовує виконання кошторису, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- несе відповідальність за свою діяльність перед вихованцями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.5. У підлітковому клубі створюється постійно діючий орган управління- педагогічна рада з метою розвитку за вдосконалення освітнього процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників.

Головою педагогічної ради є директор закладу позашкільної освіти.

4.6. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;

- обговорює і рекомендує до затвердження річний план роботи закладу;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнення науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення вихованців та працівників закладу; приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

4.7. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

V. Матеріально-технічна база

5.1. т Матеріально-технічна база закладу позашкільної освіти включає будівлі, споруди, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Тупичівської сільської ради.

Майно закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.2. Заклад позашкільної освіти відповідно до чинного законодавства може набувати у власність, брати у постійне користування або в оренду земельні ділянки, на яких він розміщується і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно закладу позашкільної освіти не підлягають вилученню, не можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу позашкільної освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення освітнього процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного та актового залів, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

5.5. Заклад позашкільної освіти має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі.

VI. Фінансово-господарська діяльність

5.1. Фінансова-господарська діяльність закладу позашкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства та Статуту на основі його кошторису за рахунок бюджетних асигнувань та залучених коштів.

5.2. Джерелами формування кошторису закладу позашкільної освіти є:

кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладів позашкільної освіти; кошти фізичних, юридичних осіб; кошти, одержані від надання платних послуг в галузі освіти на підставі відповідних угод; кошти, отримані за виконання творчих, науково-дослідницьких та інших робіт на замовлення установ, підприємств, організацій; благодійні внески юридичних і фізичних осіб; інші доходи, не заборонені чинним законодавством.

5.3. Заклад позашкільної освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

5.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі позашкільної освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися через централізовану бухгалтерію.

5.5. Звітність про діяльність закладу позашкільної освіти встановлюється відповідно до законодавства.

5.6. Установчим документом забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків), або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ССВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Заклад позашкільної освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. Контроль за діяльністю закладу позашкільної освіти

8.1. Підлітковий клуб “Сучасник” безпосередньо підпорядкований і підзвітний засновнику та відділу освіти, культури, молоді та спорту Тупичівської сільської ради Городнянського району Чернігівської області

8.2. Контроль за діяльністю закладу освіти щодо забезпечення належного рівня позашкільної додаткової освіти, навчання та виховання дітей за інтересами здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Тупичівської сільської ради

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є інституційний аудит, який проводиться відповідно до чинного законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація закладу позашкільної освіти

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу позашкільної освіти приймає засновник. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. А у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління на закладом позашкільної освіти

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і
Кiлькiсть переглядiв: 169

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.